Paskyrimai

Kun. Deimantas Braziulis atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebono bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Kun. dr. Vladimir Solovej atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebonu bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Daniel Narkun atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininku.

Kun. Dovydas Grigaliūnas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaru, paliekant kitas turimas pareigas.